Category Archives: tech

Samsung Galaxy A8 (2018) Android 9, TWRP, Magisk root

Here is the guide I’ve used to install Android 9 (pie), TWRP and root (using Magisk). That guide is pretty accurate, though SuperSU v2.82 SR5 (the latest I could find) didn’t work. Instead Magisk v18.1 does work for rooting :).

Device: Samsung Galaxy A8 (2018), SM-A530F.

base_samsung-galaxy-a8-2018-duos-zwart_1

Here is a list of software (and version numbers) that works for me:

  • MagiskManager-v7.0.0.apk
  • Magisk-v18.1.zip
  • no-verity-opt-encrypt-6.0.zip
  • PHN-A530FXXU4CSC6_A530FOXM4CSC6-20190314.zip (🇳🇱 no carrier)
  • RMM-State_Bypass_Mesa_v2.zip
  • twrp-3.2.3-0-jackpotlte.img.tar

Optional for unrooting:

  • UPDATE-unSU-signed.zip

Too bad JOdin didn’t recognize the phone, and I had to use Odin on Windows:

  • Odin3_v3.13.1.zip
  • SAMSUNG_USB_Driver_for_Mobile_Phones.exe

I’ve had no issues with ‘missing OEM unlock toggle‘ (and having to wait seven days to unlock). Hope this helps to quickly setup Android 9, TWRP and to unlock the phone. Have fun, all credits go to the devs at XDA.

Advertisement

jconsole fatal startup error

Upon starting jconsole I was greeted by the following error:


eimert@EIM ~ $ jconsole
#
# A fatal error has been detected by the Java Runtime Environment:
#
# SIGSEGV (0xb) at pc=0x00007f572fdf0009, pid=31852, tid=31924

It seems jconsole is running on Java 9 while IntelliJ is using Java 8. Here’s how to fix it.


eimert@EIM ~ $ jconsole
#
# A fatal error has been detected by the Java Runtime Environment:
#
# SIGSEGV (0xb) at pc=0x00007f572fdf0009, pid=31852, tid=31924
#
# JRE version: OpenJDK Runtime Environment (9.0) (build 9-internal+0-2016-04-14-195246.buildd.src)
# Java VM: OpenJDK 64-Bit Server VM (9-internal+0-2016-04-14-195246.buildd.src, mixed mode, tiered, compressed oops, g1 gc, linux-amd64)
# Problematic frame:
# C [libjava.so+0x1d009] JNU_GetEnv+0x19
#
# No core dump will be written. Core dumps have been disabled. To enable core dumping, try "ulimit -c unlimited" before starting Java again
#
# An error report file with more information is saved as:
# /home/eimert/hs_err_pid31852.log
#
# If you would like to submit a bug report, please visit:
# http://bugreport.java.com/bugreport/crash.jsp
# The crash happened outside the Java Virtual Machine in native code.
# See problematic frame for where to report the bug.
#
Afgebroken

jconsole is a symlink to /etc/alternatives/jconsole:

eimert@EIM ~ $ which jconsole
/usr/bin/jconsole
eimert@EIM ~ $ ll /usr/bin/jconsole
lrwxrwxrwx 1 root root 26 apr 6 2018 /usr/bin/jconsole -> /etc/alternatives/jconsole

Fixed that startup error by using jconsole from java 8:

eimert@EIM ~ $ sudo update-alternatives --config jconsole
Er zijn 2 beschikbare keuzemogelijkheden voor het alternatief jconsole (dat voorziet in /usr/bin/jconsole).

Keuze Pad Prioriteit Status
————————————————————
0 /usr/lib/jvm/java-9-openjdk-amd64/bin/jconsole 1091 automatische modus
* 1 /usr/lib/jvm/java-8-openjdk-amd64/bin/jconsole 1081 handmatige modus
2 /usr/lib/jvm/java-9-openjdk-amd64/bin/jconsole 1091 handmatige modus

Druk om de huidige keuze[*] te behouden, of typ een keuzenummer in:

jconsole boots:

PL/SQL anonymous block voor vullen tijd dimensie

Met deze code kan de tijdsdimensie in een datawarehouse gevuld worden.
Aanpasbaar zijn:
De doeltabelnaam: DIM_TIME
De sequence: T_KEY
Het beginjaar: v_year (2010)
Het eindjaar: v_thisyear

Voorbeeld van een doeltabel:

create table "DIM_TIME"(
T_KEY NUMBER NOT NULL,
DATE_VALUE DATE NULL,
MONTH NUMBER NULL,
QUARTER NUMBER NULL,
YEAR NUMBER NULL);

CREATE SEQUENCE T_KEY
NOCACHE
ORDER ;


DECLARE
v_thisyear NUMBER;
v_year NUMBER:=2010;
l_start_date date;
l_end_date date;
l_month number:=1;
l_quarter number;

BEGIN
EXECUTE IMMEDIATE 'SELECT TO_NUMBER(extract(year from sysdate)) AS thisyear from dual' INTO v_thisyear;
WHILE v_year <= v_thisyear LOOP
-- execute
l_start_date:=to_date('01-jan-'||to_char(v_year),'DD-MM-YYYY');
l_end_date:=last_day(l_start_date);

while l_month<=12 loop
if l_month!=1 then
l_start_date:=l_start_date;
l_end_date:=last_day(l_start_date);
end if;
if l_month in (1,2,3) then
l_quarter:=1;
elsif l_month in (4,5,6) then
l_quarter:=2;
elsif l_month in(7,8,9) then
l_quarter:=3;
else
l_quarter:=4;
end if;

while l_start_date<=l_end_date loop
insert into DIM_TIME values(T_KEY.nextval,l_start_date,l_month,l_quarter,v_year);
l_start_date:=l_start_date+1;
end loop;
l_month:=l_month+1;
end loop;
-- iterator
v_year:=v_year+1;
l_month:=1;
END LOOP; -- while current year < this year loop
EXCEPTION WHEN NO_DATA_FOUND THEN
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('FILL_DIM_TIME says: no_data_found');
END;
/

CCNA!

Inleiding
Het behalen van mijn CCNA (Cisco Certified Network Associate) stond al lang hoog op mijn ‘long term to-do list’.
Vandaag (11-07-12) het examen afgelegd bij het Global Knowledge Network Zwolle. Met een score van 867/1000 punten geslaagd, 825 is de minimum score!

Wat houdt CCNA in?
“The ability to install, configure, operate and troubleshoot medium-sized routed and switched networks.”
De vaardigheid om middelgrote routed en switched netwerken te installeren, te configureren, te laten functioneren en om problemen op te lossen.

Het examen
Het examen was pittiger dan verwacht, er zaten twee simlets in (ACL en EIGRP). De EIGRP simlet ging goed, ik zag direct wat er fout was aan de gegeven configuratie. Opeens kwam er een foutmelding bij het veranderen van de gateway of last resort. Het commando ‘ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 S1/0’ werd niet geaccepteerd, terwijl er wel een ip route geconfigureerd staat in de running-config. Dit is echt belachelijk, zelfs de medewerker van het testcentrum kon er niets aan doen. Aandachtspuntje voor Cisco.

Toekomst
In de (verre) toekomst wil ik gaan werken met (communicatie)netwerken. Voor nu: lekker op vakantie :D.

In/uitschakelen touchpad met AutoHotKey

Op mijn Sony Vaio VPC-EB3S1E laptop wil ik met één sneltoets het touchpad aan/uit kunnen schakelen.

Met het gratis programma AutoHotKey is het mogelijk om zelf sneltoetsen aan te wijzen, en programma’s op te starten.
Het is een uitgebreid programma met geavanceerde mogelijkheden.

Na één zondagmiddag bezig te zijn geweest, de volgende macro’s gemaakt:

Download F11touchpad(NL).ahk

Download F11touchpad(ENG).ahk (for English OS)

Werkend getest onder AutoHotKey versie 1.00.97, met Synaptics drivers versie 15.2.7, W7 x64 NL.

De F11 toets om de macro te activeren is gemakkelijk aan te passen in een teksteditor.

Credits: iDrone